algemeen
uitleg
systeem
regels
meedoen
opgaven
de_dag
links

Sponsors

  ABN AMRO

  Philips

  Logica

  CMG
NKP 2001

Reglement

1. Begripsbepaling

TU Delft Technische Universiteit Delft
NKP Nederlands Kampioenschap Programmeren
finale de finale van het NKP, te weten: de landelijke programmeerwedstrijd gehouden op zaterdag 6 oktober 2001 te Delft.
CH Wiskunde en Informatica Studie Vereniging Christiaan Huygens
organisatie de organiserende commissie CHipcie van CH.
website de door de CHipcie opgezette en onderhouden website http://www.nkp2001.nl/
medewerkers organisatieleden, juryleden of runners.
SZP Het door het Sub Zero Programmers team gebouwde jurysysteem.

2. Organisatie

2.1 De organisatie bestaat uit studenten van de TU Delft.
2.2 De organisatie heeft een jury samengesteld die bestaat uit een deel van de (oud-)commissieleden, aangevuld met 3 docenten waarvan een van een externe universiteit.
2.3 De organisatie heeft een aantal runners aangesteld die tijdens de wedstrijd aanwezig zijn in de zalen en die de teams voorzien van print-outs.
2.4 Alle mensen die organisatielid, jurylid danwel runner zijn, zijn duidelijk herkenbaar aan hun (kleur) kleding.
2.5 De wedstrijdleiding wordt gevormd door de organisatie.

3. Deelname

3.1 Algemeen

3.1.1 Deelname geschiedt in teams van 2 of 3 personen.
3.1.2 Er zijn twee poules: een poule voor studententeams (HBO- en/of universiteitsteams) en een poule voor bedrijventeams.
3.1.3 Wijziging van samenstelling van een team is alleen toegestaan als de organisatie hier vóór de wedstrijd toestemming voor heeft gegeven.

3.2 Studententeams

Een studententeam:
3.2.1 Mag deelnemen zonder deelnamekosten.
3.2.2 Bestaat uit personen die allen ingeschreven staan bij dezelfde onderwijsinstelling en niet al deel uitmaken van een ander team.
3.2.3 Bestaat uit studenten en voor wat betreft universiteitsteams maximaal één promovendus in zijn eerste of tweede jaar.
3.2.4 Wijst een teamcaptain aan die fungeert als contactpersoon: dit kan een teamlid, een student of een staflid van de afvaardigende onderwijsinstelling zijn.
3.2.5 Heeft in deze samenstelling ten hoogste één keer meegedaan aan de World Finals of the ACM International Collegiate Programming Contest.
3.2.6 Strijdt in de poule studententeams om de titel "Nederlands Kampioen Programmeren 2001" en de bijbehorende wisselbeker en om een geldbedrag van € 512,- € 256,- en € 128,- voor respectievelijk de 1e, 2e en 3e plaats.

3.3 Bedrijventeams

Een bedrijventeam:
3.3.1 Betaalt € 250,- inschrijfgeld, hetgeen vóór aanvang van de wedstrijd betaald dient te worden.
3.3.2 Bestaat uit personen die allen bij één bedrijf werkzaam zijn.
3.3.3 Strijdt in de poule bedrijventeams om de titel "Nederlands Bedrijvenkampioen Programmeren 2001" en om een geldbedrag van € 150,- voor de eerste plaats.

4. Finale

4.1 Algemeen

4.1.1 De voertaal van het NKP is Nederlands.
4.1.2 De finale duurt 5 uur.
4.1.3 Vanaf het begin van de wedstrijd tot één uur voor het einde van de finale worden er tussenstanden gepubliceerd.

4.2 Opgaven

4.2.1 De jury levert tenminste 6 en hooguit 8 opgaven.
4.2.2 Bij onduidelijkheid over een opgave kan men een "clarification request" indienen bij de jury. De jury zal hierop passend reageren.
4.2.3 De jury heeft het recht een opgave tijdens de wedstrijd aan te passen of terug te trekken, en dient dit duidelijk te maken aan alle teams.

4.3 Systeem

4.3.1 Ieder team krijgt de beschikking over één computerwerkplek.
4.3.2 Oplossingen moeten geschreven worden in C/C++, Pascal of Java.
4.3.3 De jury bepaalt per taal welke 'libraries' gebruikt mogen worden.
4.3.4 Uitvoer die geprint is wordt door een runner naar het team gebracht. Een team komt onder geen enkele omstandigheid bij de printer!
4.3.5 Een team mag boeken, handleidingen en listings op papier meenemen en gebruiken.
4.3.6 Een team mag geen eigen hardware en/of software meebrengen.

4.4 Gedragsregels

4.4.1 Binnen het gebouw van de TU Delft dient men zich te houden aan de algemene huisregels.
4.4.2 Er wordt niet gegeten of gedronken in de computerzalen.
4.4.3 Voor rokers zijn speciale ruimtes ingericht.
4.4.4 Het gebruik van niet door de organisatie ter beschikking gestelde elektronische hardware is verboden, met uitzondering van simpele rekenmachines, horloges en medische apparatuur. Dit alles ter beoordeling van de organisatie.
4.4.5 Het aanpassen of wijzigen van hardware of besturingssoftware is ten strengste verboden.
4.4.6 Communicatie binnen het eigen team is toegestaan, communicatie met medewerkers eveneens. Elke andere communicatie is verboden.
4.4.7 Deelnemers dienen te allen tijde aanwijzingen van medewerkers op te volgen.

4.5 Beoordeling

4.5.1 Ingestuurde oplossingen worden door een automatisch jurysysteem verwerkt. De jury en de toegewezen SZP ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor correcte werking van dit systeem.
4.5.2 Elke inzending wordt bevestigd.
4.5.3 De jury heeft van elke opgave een correcte uitwerking en test in- en uitvoer.
4.5.4 Een oplossing van een team voor een bepaalde invoer is correct als zij, binnen een door de jury gestelde tijdslimiet, bij de testinvoer de jury-testuitvoer als uitvoer geeft.
4.5.5 De winnaar (in elke poule apart) wordt bepaald door (in deze volgorde):
  • het team dat de meeste goede oplossingen (voor verschillende opgaven) heeft ingestuurd.
  • het team dat daarvoor de minste tijd heeft gebruikt. Bij het correct oplossen van een opgave wordt de inlevertijd (aantal minuten t.o.v. het begin van de wedstrijd) geregistreerd, vermeerderd met 20 minuten per ingestuurde foute oplossing voor de opgave. De sommatie van deze tijden bepaalt de rangorde. Foutief ingestuurde opgaven die nooit goed zijn gekeurd leveren geen extra straftijd op.
4.5.6 De jury is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor alles wat met de opgavenset te maken heeft.

4.6 Bijzondere regelingen

4.6.1 De organisatie behoudt zich het recht voor teams bij overtredingen of wangedrag te diskwalificeren.
4.6.2 De organisatie behoudt zich het recht voor op grond van uitzonderlijke redenen de finale te stoppen of te verlengen, het kunnen inzenden van oplossingen tijdelijk en voor alle teams tegelijkertijd op te schorten of de tussen- en eindstand te wijzigen.
4.6.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.Leer afzien in Delft